KURULUŞ SENEDI

TÜRK MAARİF KOLEJİ  EĞİTİM  BİLİM  VE KÜLTÜR VAKFI (TMK VAKFI)                    

                                                       VAKIF SENEDİ

 

MADDE 1: KURULUŞ

Bu vakfiye senedinin on yedinci maddesinde isim ve adresleri bulunan gerçek kişiler tarafından vakfın ilk kuruluş varlığı olarak 5,000.-TL (Beş bin Türk Lirası) Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Merkez şubesi nezdindeki 10-300-0000005004 no’lu hesaba yatırılarak tahsis ve hapsedilmiş ve Türk Maarif Koleji  Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı  adı ile bir vakıf kurulmuştur.

MADDE 2: VAKFIN AMACI

 1. Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı’nın (Bundan böyle bu senette Vakıf olarak anılacaktır ) temel amacı Lefkoşa  Türk Maarif Koleji bünyesinde eğitim, bilim ve kültürel gelişmeye hizmet etmek ve yön vermektir.
 2. Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı, odak noktası Lefkoşa Türk Maarif Koleji olmak kaydıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bilim, eğitim ve kültürün uluslararası normlar çerçevesinde gelişmesine hizmet etmek amacı ile kurulmuştur.
 3. Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı, genel olarak eğitim ve kültürel alanlarda gelişim ve girişimlere hizmet etmek ve yön vermek amacı gütmektedir.

MADDE 3: VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf amacına ulaşmak için aşağıdaki tasarruflarda bulunabilir:

 • Eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi için araştırma-geliştirme çalışmaları yapar; Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşları  ve Eğitimden Sorumlu Bakanlık ile işbirliği yapar.
 • Ülkedeki eğitiminin ülke ihtiyaçları çerçevesinde yapılandırılması için araştıma ve planlama çalışmaları yapar,  bu konuda Merkezi Yönetime planlama desteği sağlar.
 • Bakanlık ve eğitim kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde veya münferit bir şekilde  eğitim kurumlarının ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet, araç,  gereç ve eğitim malzemesinin temini ile bina ve tesis yapımını sağlar.
 • Eğitim düzeyinin uluslararası normlar çerçevesinde yükseltilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapar.
 • Kaliteli eğitim ve nitelikli öğrenci hedefi ile uluslararası eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştirir, eğitim dünyasındaki yenilikleri takip eder ve ülke bünyesine kazandırılmasını sağlar.
 • Münferit bir şekilde veya her düzeydeki eğitim ve kültür kuruluşu ile araştırma merkezi kurar ve yönetilmelerini sağlar.
 • Eğitim sektöründe kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verir.
 • Vakıf amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • Eğitim amacına yönelik olarak basım-yayın birimleri ve şirketler kurar ve işletir.
 • Vakıf amaçları doğrultusunda eğitim kurumu, işletme ve şirketler kurar ve işletir.
 • Ülke ihtiyaçları çerçevesinde TMK öğrenci ve mezunlarına eğitim burslarının verilmesini sağlar.
 • Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapar, organizasyonlar düzenler.
 • Vakıf amaçlarına ulaşabilmek için, kanuni sınırlamalar istisna olmak üzere, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak, her türlü parayı, menkul değeri, menkul ve gayrımenkulu veya ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülkü ve mal varlığını bağış ve vasiyete bağlı tasarruflar yoluyla kabul edebilir; Her türlü menkul ve gayrımenkul ile menkul değeri satın alabilir; Her türlü menkul ve gayrımenkulu kiralayabilir; Bunların ödemelerini yapabilir, gelirlerini ve karlarını tahsil edebilir ve harcayabilir; Her türlü mal varlığını idare edebilir; Bu amaçla idari birimler kurabilir ve idari birimlere dilediği kanuni yetkileri verebilir.
 • Amaca yönelik olmak koşulu ile yerli ve yabancı ülke vakıflarından ve kuruluşlardan, hibe, yardım ve Vakıflar İdaresi ve Din İşleri dairesi onayına tabi olarak borç kabul edebilir; Bu tür vakıf ve kuruluşlara yardımda bulunabilir.
 • Vakıf amaçları doğrultusunda Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi onayına tabi olarak kredi alabilir; Her türlü mali işlemi yapabilir.

MADDE 4: VAKFIN VARLIKLARI VE GELİRLERİ

 • Vakfın kurucuları tarafından Vakfın tesisi için tahsis ve hapsedilmiş olan Vakfın ilk kuruluş varlığı, kuruculardan Banu Vardar ve Doç.Dr. Hüseyin Yaratan adında Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası nezdinde açılmış olan 10-300-0000005004 hesap numaralı hesapta 5,000.-TL (Beş bin Türk Lirası) meblağ hapsedilmiştir.
 • Yurt içinden ve yurt dışından üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi, taşınmaz mal bağışlar.
 • Vakıf tarafından kurulacak işletme, tesis ve kuruluşlardan sağlanacak harç ve gelirler.
 • Vakıf tarafından satın alınan, yaptırılan, inşa ettirilen her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile araçların kira ve kullandırılmasından elde edilen gelirler.
 • Vakfın Banka faizleri ve sahip olduğu veya olacağı hisse senetleri ve menkul değer gelirleri.
 • Vakıf faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.
 • Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak yatırımlardan ve ticari faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
 • Yukarda belirtilenler dışında, yurt içinden ve yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir yolla edinebilir.

MADDE 5: VAKIF GELİRLERİNİN KULLANILMASI

 • Vakıf giderlerinden Vakfın idaresi ve mal varlığının idamesi için gerekli giderleri düşüldükten sonra geriye kalan net meblağın %80’i Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek miktarı ve/veya tümü Vakıf amaçlarına ve amacına ulaşmak için yapabileceği tasarruflarına uygun olarak; faydalı görülen alanlarda yatırımda bulunmak ve/veya kullanılmak için tahsis edilecektir.
 • Vakıf, gelirlerini amaçlarına ve amacına ulaşmak için yapabileceği tasarruflarına uygun olarak ve Mütevelli Heyetinin saptayacağı öncelikler sırasına göre kullanır.

                                                                                                                                          

 

 

 

 

MADDE 6: VAKFIN MERKEZ VE ŞUBELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vakfın yönetim merkezi Lefkoşa’dır. Vakfın gerek gördüğü yerde Mütevelli Heyeti kararı ile yurt içinde ve dışında şube ve/veya temsilcilikler açılabilir. Ancak, yurtdışında şube ve/veya temsilcilikler açılması Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinin onayına tabidir. Şubelerin ve/veya temsilciliklerin çalışma usulleri Mütevelli Heyetince saptanır.

MADDE 7: VAKFIN ORGANLARI

Vakıf  aşağıdaki organlardan oluşur:

a-Vakıf Kurucular Heyeti.

b-Vakıf Mütevelli Heyeti

MADDE  7a: VAKIF KURUCULAR HEYETİ

Vakıf Kurucular Heyeti, işbu senedin on yedinci maddesinde isimleri yazılı kişilerden oluşur. Vakıf Kurucular Heyeti, vakfı yasal mevzuatlar çerçevesinde kurmakla sorumludur. Vakfiye gereğince belirlenen şartları taşımaları şartıyla ( Ki bu şartlar aynen şöyledir: Lefkoşa Türk Maarif Kolej’inden mezun olmaları ve/veya emekli olmak koşulu ile Lefkoşa Türk Maarif Kolej’ inde en az 20 yıl kesintisiz görev yapmış olmaları) Mütevelli Heyetlerine seçilme hakları vardır.

MADDE 7b: MÜTEVELLİ HEYETİ

Mütevelli Heyeti, vakfın idaresi ile yükümlü ve sorumlu olan, karar, seçim ve denetleme organıdır ve toplam yedi kişiden oluşur. Mütevelli heyeti üyesi olacak kişilerin Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden mezun olmaları  ve/ veya emekli olmak koşulu ile Lefkoşa Türk Maarif Kolej’ inde en az 20 yıl kesintisiz görev yapmış olmaları zorunluluktur.

İlk Mütevelli Heyetinde yer alacak olan isimler aşağıdaki gibidir. İlk Mütevelli Heyeti Başkanını Doç. Dr. Hüseyin Yaratan’dır. Mütevelli Heyeti üyeleri aşağıdaki listedeki gibidir.

 1. Banu Vardar                        173151
 2. Dr. İçim Kavuklu                143586
 3. Serhan Kombos                  119857
 4. Pınar Başman                     194010
 5. Doç. Dr. Hüseyin Yaratan 090227
 6. Prof. Dr. Varol Çelik           024311
 7. Gaye Çağlar                          018847
 1. a) İlk Mütevelli Heyetinin görev süresi Vakfın resmen kuruluş tarihinden itibaren başlar ve 3 yıl süre için aynen devam eder. Mütevelli Heyetinde bulunan mütevellilerin üç yıllık görev sürelerinin sona ermesi durumunda, işbu mütevelliler en çok iki aday gösterme hakkına sahiptir. Mütevelliler aday gösterme hakkını kullanırken kendilerini de aday gösterebilirler ancak 1. derece yakın akrabalarını aday gösteremezler. Adaylar arasında gizli oy ile seçim yapılır ve açık sayım sonunda en çok oyu alan adaylar seçilmiş sayılır. Seçim için her Mütevelli Heyeti Üyesi 7 kişiye oy verir.
 2. b) Mütevelli Heyetinde bulunan Mütevellilerden birinin vefatı, iş göremez hale gelmesi, görevden çekilmesi, Mütevelli Heyeti’nin kararı ile görevden alınması gibi durumlarda 14 günü geçmeyen bir sürede boşalan üyelerin yerine geri kalan mütevellilerin 1. derece akrabaları olmamak kaydıyla birer aday gösterme hakkı vardır. Adaylar arasında gizli oy ile seçim yapılır ve açık sayım sonunda en çok oyu alan aday kalan süre için seçilmiş sayılır.

İşbu maddenin (b) fıkrası hükmünce kalan süre için yapılan mütevelli heyeti atamasında, kalan süre ne olursa olsun 1 dönem olarak sayılır.

c)Vakıf Mütevelli Heyeti oluşumunu takip eden ilk toplantıda görev taksimi yapar.

MADDE 8: MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Mütevelli Heyeti, almış oldukları kararları ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Vakfı idare ve temsil ile görevli ve sorumludur. Vakfın gelir ve giderlerini ve mal varlığını ve Vakfın faaliyetleri ile ilgili hesap, kayıt ve yazışma işlemlerini yerine getirmek amacı ile ve kararları doğrultusunda gerekli gördüğü Vakfa bağlı kadrolar ihdas edilip bunları onaylar ve Mütevelli Heyetinin kararları doğrultusunda bu kadrolara atamalar yapar. Mütevelli Heyeti üyelerine ve Vakıf kadrolarına atanan kişiler Vakfın Mütevelli Heyetine karşı sorumlu olup Vakıf hesapları ve malvarlığının durumu ve Vakıf ile ilgili yaptıkları tüm işler hakkında Mütevelli Heyetine yazılı ve sözlü bilgi vermekle sorumlu olacaklardır. Kadroların azil, atama, işten el çektirme işlemlerinde Vakıf Mütevelli Heyeti yetkilidir.

a-Mütevelli Heyeti, üç yıllık süre ile görev yapacak Mütevelli Heyeti Başkanını seçer. Görev süresi sona eren Başkanın tekrar seçilme hakkı vardır.

b- Üç yıllık sürelerde Mütevelli Heyeti Başkanlığında herhangi bir nedenle meydana gelecek bir boşalma durumunda, Mütevelli Heyeti kalan süre için yeni bir Başkan seçer.

c-Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü karar ve tedbirleri almak.

d-Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tesbit etmek.

e- Vakfın ihtiyaçları doğrultusunda idari birimler, danışma ve çalışma kurulları oluşturmak; İşbu idari birim, danışma ve çalışma kurullarının işleyişi ile ilgili gerekli yönetmelik ve/veya tüzükleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek; Vakıf işlerinde çalıştırılacak personelin tayin,  görev, yetki, sorumluluk, ücret ve statülerini hazırlayacakları yönetmelik ve/veya tüzük çerçevesinde belirlemek.

f-Vakfın kuracağı kuruluş, tesis ve işletmeler için gerekli tüzük, yönetmelik ve çalışma kurallarını hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

g-Vakfın bütçe, bilanço, kar-zarar cetvelleri ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

h-Usulüne göre karar, muhasebe demirbaş defterleri ile emlak envanterini tutmak.

ı-Vakıf senedinde yapılacak değişiklikleri tesbit ve tescil ettirmek.

i-Her türlü menkul ve gayrımenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetleri ve benzeri kıymetli evrakı, mülkiyetin gayrıayni haklarını, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe ve vasiyete bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın almak ve kiralama suretiyle temellük veya tasarruf etmek ve bu suretle iktisap edilen emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve her türlü resmi işleri yapmak.

j-Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için Vakfın mal varlığının nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında kararlar almak ve Vakıf mallarında tasarruf etmek suretiyle menkul ve gayrımenkul malları meri mevzuata göre değerlendirmek.

k-Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği, Türk Maarif Koleji Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu, Türk Maarif Koleji mezunları, TMK idareci ve öğretmenleri  ile danışma ve bilgilendirme  toplantıları düzenlemek.

l-Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerine ödenecek hakkı huzur ödeneğini ( Asgari ücretin %20’sini aşmamak koşulu ile) tesbit etmek.

MADDE 9 : MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI

a-Mütevelli Heyeti Başkanın çağrısı ile ayda en az bir kez olağan toplanır. En az dört Heyet üyesinin yazılı istemi üzerine de Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Mütevelli Heyeti Başkanının herhangi bir nedenle toplantıya katılamaması haline; üyeler kendi aralarından birini sadece ilgili toplantı için başkan seçerler.

b-Toplantı nisabı en az dört üyenin katılımı ile sağlanır.

c-Kararlar, toplantıya katılan üyelerin basit çoğunluk oyu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu belirleyici olur.

d-Toplantılara, Mütevelli Heyetince kabul edilebilir bir mazareti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan üyenin üyeliğine son verilir ve yerine bu senette belirtilen usule göre yeni üye seçilir.

MADDE 10: MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI

Mütevelli Heyeti Başkanı Vakfı her platformda temsil eder. Başkan, toplantı çağrılarını yapar, heyet toplantılarını yönetir ve heyet kararlarının uygulanmasını temin eder. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MADDE 11: İDARİ BİRİMLER

Vakıf Mütevelli Heyeti uygun gördüğü idari, danışma ve çalışma birimlerini oluşturur ve bu birimlerin çalışma kurallarını hazırlayacağı yönetmelik ve/veya tüzükler ile belirler. İdari birimlerde Kurucu Mütevelli Heyeti üyelerine, Okul Aile Birliği üyelerine, Mezunlar Derneği üyelerine, sahalarında uzmanlaşmış kişilere ve akademisyenlere görev verilebilir.

MADDE 12: DENETÇİ SEÇİMİ

Vakıf Mütevelli Heyeti, serbest ve yetkili muhasip ve murakıp görevi yapan kişi veya müesseseleri denetci olarak seçer. Seçilen denetci en az yılda bir kez vakfın gelir ve gider durumu ile uygun göreceği tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyeti’ne sunar.

 

                                                                                                                                 

 MADDE 13: VAKIF YÖNETMELİĞİ VE/VEYA VAKIF TÜZÜKLERİ

Vakfiye şartları gereğince vakıf yönetmeliği ve/veya tüzüklerinin hazırlanması gerekmesi halinde Vakıf Mütevelli Heyeti’nce, bu vakfiye ve mevzuat esaslarına göre hazırlanan yönetmelik ve/veya tüzükler, en az 4 mütevelli heyeti üyesinin olumlu oyu ile onaylanır. Yönetmeliğin ve/veya tüzüklerin görüşülmesinde her madde ayrı ayrı oylanır ve her maddenin kabulü için en az 4 mütevelli heyeti üyesinin olumlu  oyu aranır.       

                                                                                           

MADDE 14: VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Vakıf Mütevelli Heyeti zorunlu ve gerekli uygun gördüğü hallerde, en az 4 mütevelli heyeti üyesinin olumlu oyu ile işbu vakıf senedinde değişiklik yapabilir.  (Madde 2 hariç). Ancak, bu değişiklik Fasıl 337, 1955 Evkaf ve Vakıflar Yasası’na ve yürürlükte bulunan Vakıflarla ilgili yasa ve/veya nizamname ve/veya tüzüklere uygun olarak yapılır.

MADDE 15: VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREMEZ HALE GELMESİ  

Herhangi bir nedenle Vakıf amacını gerçekleştiremez veya icraat yapamaz duruma düşerse, bu hal en az 4 mütevelli heyeti üyesinin olumlu oyu ile tescil edilir ve Vakılar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kuruluna bildirilir. Kabulü halinde Vakıf , Vakfın o tarihteki tüm mal varlığı  ve Vakıf amaçlarına uygun biçimde kullanılmak üzere Vakıflar İdaresine intikal eder.

MADDE 16 : DENETİM

Vakıf, yasalara göre Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Dairesi’nin denetimine tabidir.  

MADDE 17: KURUCULAR HEYETİ

    VAKFIN KURUCULAR HEYETİNİN KİMLİK, ADRES VE İMZALARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

                                    KİMLİK NO          ADRES                      iMZA

 1. Fehmi Tokay ……………….              ……………………..       ………………………
 2. Nazife Aksoy ……………….               ……………………..       ………………………
 3. Fatma Ramiz ……………….               ……………………..       ………………………
 4. Mustafa Gürsoy ……………….              ……………………..        ………………………
 5. Yasemen Kanlı ……………….              ……………………..       ………………………
 6. Sonay Anıl ……………….              ……………………..       ………………………
 7. Aysel Rahmioğlu ……………….              ……………………..       ………………………
 8. Ayşe Uluöz ……………….              ……………………..       ………………………
 9. Hasan Özgüvenli ……………….              ……………………..       ………………………
 10. Banu Vardar ………………. ……………………..       ………………………
 11. Metin Morris ………………. ……………………..       ………………………
 12. Sündüs Behçet ………………. ……………………..       ………………………
 13. Fatma Kınış ………………. ……………………..       ………………………
 14. Nevzat Özkunt ………………. ……………………..       ………………………
 15. Özgün Aler ………………. ……………………..       ………………………
 16. Ece Başman ………………. ……………………..       ………………………
 17. Nazan Paşa ………………. ……………………..       ………………………
 18. Serap Safer ……………….            ……………………..       ………………………
 19. Mehmet Arkut ………………. ……………………..       ………………………
 20. Sibel Özkan ………………. ……………………..       ………………………
 21. İçim Kavuklu ………………. ……………………..       ………………………
 22. Ebru Sururi Öztaş ………………. ……………………..      ………………………
 23. Ahmet Muratoğlu ………………. ……………………..      ………………………
 24. Beyhan Berova ………………. ……………………..      ………………………
 25. Hakan Ergin ………………. ……………………..      ………………………
 26. Fatma Elagöz ………………. ……………………..      ………………………
 27. Ahmet Osmanlı ………………. ……………………..      ………………………
 28. Sinem Akejder ……………….. …………………….       ………………………
 29. Mustafa Besim ……………….. …………………….       ………………………
 30. Gökhan Naim ……………….. …………………….       ………………………
 31. Fehmi Hız ……………….. …………………….       ………………………
 32. Nejat Paşalar ………………..         …………………….       ………………………
 33. Rüya Ruso ……………….. …………………….       ………………………
 34. Levent Özerdağ ……………….. …………………….       ………………………
 35. Peran Besim ……………….. …………………….       ………………………
 36. Filiz Beyoğlu ……………….. …………………….       ………………………
 37. Şöhret Yiğiter ……………….. …………………….       ………………………

                                                                                                                                   

ŞAHİTLER:

         Adı, Soyadı                                                  Kimlik kartı No                      İmza

1) …………………………..                                 ………………………..               ………………..

2)  …………………………..                                 ………………………..               ………………..

Tarih : ………………………………………